Zodpovednosť

Fotografie: Pata Degerman

Focus Nordic sa stavia aktívne k zabezpečeniu dobrých pracovných podmienok a dobrej sociálnej situácie pre našich dodávateľov a partnerov na celom svete, ako aj našich zamestnancov. Je pre nás dôležité, aby boli naše výrobky vyrábané eticky, sociálne a environmentálne zodpovedným spôsobom.


Foto: Petr Klapper

Rešpektovanie ľudských práv

Rešpektovanie ľudských práv je pilierom spoločnosti Focus Nordic. Do nášho kódexu správania sme implementovali princípy United Nations Global Compact, čo v praxi napríklad znamená, že žiadny zamestnanec v spoločnosti Focus Nordic alebo jej dodávateľ nesmie byť diskriminovaný. Neakceptujeme detskú ani nútenú prácu. Spoločnosť Focus Nordic a jej dodávatelia rešpektujú Dohovor o právach dieťaťa OSN, Deklaráciu o základných zásadách a právach pri práci a národné zákony.


Foto: Jonas Borg

Udržateľný obchod

Focus Nordic je členom Amfori, popredného svetového združenia pre otvorený a udržateľný obchod. Veríme vo svet, v ktorom má každý z obchodovania spoločenský, environmentálny a ekonomický úžitok. Spolu s viac ako 700 ďalšími členskými spoločnosťami môžeme ovplyvniť a pozitívne viesť zmenu. Všetci členovia Amfori sa zhodli na spoločnom kódexe správania, aby sa požiadavky, ktoré kladieme na našich dodávateľov z hľadiska pracovných podmienok a spoločenskej situácie, stali hybnou silou obchodu.

Ako člen Amfori prispievame k naplneniu OSN cieľov udržateľného rozvoja, globálnej agendy na rok 2030. Program Ciele udržateľného rozvoja, zahájený v roku 2015, je plán na zvládnutie celosvetových problémov. Predstavuje celosvetový plán rozvoja vzťahujúci sa na celú medzinárodnú komunitu a rôzne otázky od nerovnosti po klimatickú zmenu. Firmy majú jedinečnú príležitosť pomôcť dosiahnuť stanovené ciele vzhľadom na rozsah a dosah celosvetových dodávateľských reťazcov.


Foto: Jakub Fišer

Bezpečné a zdravé pracovné prostredie

Pracovné uspokojenie, motivácia, ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci sú kľúčovými prioritami pre spoločnosť Focus Nordic. Žiadny zamestnanec vo Focus Nordic alebo dodávateľ spoločnosti by nemal riskovať svoje fyzické ani psychické zdravie.

Aktívne pracujeme na poskytovaní rovnakých príležitostí pre všetky pohlavia, vekové skupiny, etnické skupiny, sexuálne orientácie a identity, postihnutia a úrovne schopností. Rešpektujeme sa navzájom. Spoločnosť Focus Nordic netoleruje sexuálne obťažovanie v žiadnej forme.

Spoločnosť Focus Nordic netoleruje užívanie navýkových látok akéhokoľvek typu. Vykonávame preventívne kroky na rozpoznanie varovných znakov zneužívania v počiatočnom štádiu a ponúkame našim zamestnancom podporu v prípade potreby.


Foto: Therese Asplund

Bezpečnosť výrobkov

Pri predaji v Európskom hospodárskom priestore (EHP) zohrávajú výrobcovia kľúčovú úlohu v zaisťovaní predaja bezpečných výrobkov spĺňajúcich bezpečnostné, zdravotné a environmentálne štandardy EÚ. Elektronické zariadenia musia mať CE označenie, čo znamená, že výrobca prehlasuje, že výrobok spĺňa všetky právne požiadavky a môže byť predávaný v celom EHP. Toto sa vťahuje aj na výrobky vyrobené v iných krajinách, ktoré sú predávané v EHP. CE označenie tiež podporuje spravodlivú hospodársku súťaž tým, že všetky spoločnosti sú podriadené rovnakým pravidlám. Všetky výrobky zo sortimentu spoločnosti Focus Nordic, ktoré obsahujú elektronické komponenty, majú CE označenie.


Foto: Hans Strand

Environmentálny dopad

Aby sme zredukovali dopad na životné prostredie, vykonávame väčšinu logistických transportov loďou. Aktívne spolupracujeme s našimi logistickými partnermi na minimalizovaní uhlíkových emisií a spotreby paliva. Redukujeme spotrebu papiera a zbytočných baliacich materiálov vystavovaním faktúr digitálne a používaním recyklovaných a udržateľných materiálov.


Foto: Jan Brezina

Recyklácia

Smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) bola prijatá v roku 2003. Viedla k vytvoreniu zberných plánov, podľa ktorých majú spotrebitelia možnosť bezplatne vrátiť elektrické a elektronické vybavenie. Cieľom plánov je zvýšiť recykláciu a opätovné využitie elektrického a elektronického odpadu.

Uvedenie batérií na európsky trh zahŕňa zodpovednosť výrobcu za batérie podľa smernice EÚ o odpadových batériách a akumulátoroch. Účelom smernice je minimalizovanie negatívneho vplyvu batérií, akumulátorov a odpadových batérií a akumulátorov harmonizáciou požiadaviek, zakázaním batérií s nebezpečnými látkami a vytvorením plánov zberu a recyklácie batérií.

Účelom smernice EÚ o kontrole obalov a obalového odpadu je predchádzanie a znižovanie vplyvu obalov a obalového odpadu na životné prostredie, podpora opätovného využitia, recyklácie a iných foriem opätovného využitia odpadov z obalov namiesto ich konečnej likvidácie.

Spoločnosť Focus Nordic je členom nasledovných miestnych zberných organizácií a združení pre elektrické a elektronické vybavenie, batérie, obaly a odpad z obalov:

Česká republika: Rema System a Ekokom
Dánsko: ERP a DPA System
Fínsko: Elker a Rinki
Nórsko: NorSirk a Batteriretur
Poľsko: Electro-System a Interseroh
Slovensko: SEWA
Švédsko: El-KretsenFTI

V Bulharsku, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Rumunsku a Slovinsku nesú zodpovednosť výrobcu za elektronické vybavenie a batérie ako dovozcovia B2B zákazníci spoločnosti Focus Nordic.

Odoberať novinky

Získajte najnovšie informácie o produktoch, inšpiráciu a špeciálne ponuky.