Všeobecné obchodné podmienky pre koncových zákazníkov (spotrebiteľov)

Fotografie: Petr Klapper

Obchodné podmienky pre koncových zákazníkov (spotrebiteľov)

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky ( ďalej len „Obchodné podmienky“ ) obchodnej spoločnosti Focus Nordic AB, so sídlom Bergsjödalen 48, Göteborg 415 68, Švédske kráľovstvo, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby Focus Nordic AB, o.z., IČO: 51 858 193, so sídlom: Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 5053/B  ( ďalej len „Predávajúci“ ) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len „Kúpna zmluva“ ) uzatváranej medzi Predávajúcim a inou fyzickou osobou v postavení konečného spotrebiteľa ( ďalej len „Kupujúci“ ) prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním Predávajúceho v Slovenskej republike.

Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.focusnordic.sk.

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky Predávajúceho umiestnenej na adrese www.focusnordic.sk  ( ďalej len „webová stránka“ ) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má nakúpiť tovar od Predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Ustanovenia odchyľujúce sa od týchto Obchodných podmienok je možné dojednať individuálne v kúpnej zmluve. Odchýlne dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Účinnosť zmien Obchodných podmienok nastáva ich zverejnením na webovej stránke.

Pred uzavretím Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný potvrdiť oboznámenie sa s informáciami uvedenými v týchto Obchodných podmienkach, inak Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu.

Užívateľský účet

Na základe registrácie Kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru ( ďalej len „Užívateľský účet“ ). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci realizovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania internetového obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci súhlasí, aby Predávajúci ako prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho pri vybavovaní objednávky a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou  (e-mailom, listovou zásielkou ) alebo telefonickou formou, na základe čoho Predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho ani na škody s tým súvisiace.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako rok nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného Predávajúcim k predaju, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, pokiaľ sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

-objednávanom tovare ( objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu )

-spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru

-údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

-informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru ( ďalej spoločne len ako „objednávka“ ).

Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke ( ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho“ ). Pred odoslaním objednávky Vás prosíme o starostlivú kontrolu Vašich dodacích a fakturačných údajov. Na dodatočné úpravy nebude braný ohľad.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky ( množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu ) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne či telefonicky ).

Zmluvný vzťah – Kúpna zmluva - medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky ( akceptáciou ), ktoré je Predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili Kúpnu zmluvu ( vrátane Obchodných podmienok ).

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy ( náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické rozhovory ) si hradí Kupujúci sám.

Cena tovaru a platobné podmienky

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru na základe Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu niektorým zo spôsobov, ktorý mu pri zadávaní objednávky ponúkne webové rozhranie.

Spolu s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Pokiaľ nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, ak výslovne pri poskytnutí zľavy nie je uvedené inak.

Predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe Kúpnej zmluvy vystaví Kupujúcemu daňový doklad – faktúru.

Preprava a dodanie tovaru

Spôsob doručenia tovaru určuje Predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy dojednaný na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Dodanie tovaru potvrdzuje Kupujúci podpisom dodacieho listu. Bez podpisu dodacieho listu mu tovar prepravca nie je povinný vydať.

Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní a potvrdiť dodací list svojim podpisom, resp. podpisom splnomocnenej osoby.

V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád túto skutočnosť bez meškania oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

Ak sa v objednávke nedohodne inak a to najmä ak je už pri objednávaní tovaru Kupujúcim zrejmé, že tovar nie je na sklade a je potrebné ho zo strany Predávajúceho objednať a lehota dodania bude ešte upresnená, je Predávajúci povinný dodať vec Kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Kupujúcim, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy Kupujúci Predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť Kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe Kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak ďalej v týchto Obchodných podmienkach alebo zákone nie je uvedené inak. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je povinný Kupujúci o odstúpení od tejto zmluvy informovať Predávajúceho formou jednostranného oznámenia, pričom je možné použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ktorej predmetom je:

-predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

-predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

-predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

-predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

-predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

-poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade platného odstúpenia od zmluvy sa Kúpna zmluva od počiatku ruší.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, to neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok

Všeobecne o záruke

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi ( predovšetkým Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa ) a týmto reklamačným poriadkom.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Vlastnícke právo k tovaru sa prevádza na Kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny. Odovzdaním, resp. prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia veci, vrátane úžitkov a nebezpečenstvo zničenia a poškodenia veci.

Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie ( expiračná doba ), záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Vyhlásením v záručnom liste môže Predávajúci poskytnúť dlhšiu záručnú dobu, ako 24 mesiacov. Pri použitých veciach môže Predávajúci poskytnúť aj kratšiu záručnú dobu, nie však kratšiu ako 12 mesiacov.

Ak to povaha veci nevylučuje, doklad o kúpe tovaru slúži zároveň ako záručný list. Ak sa nevydal záručný list, na reklamáciu stačí doklad o kúpe.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe ( záruka ).

Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené na používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou. Opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Kupujúci nesmie ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.

Práva zo zodpovednosti za vady musí Kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

Záručná doba neplynie v čase od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď je Kupujúci po skončení opravy povinný si vec prevziať. Predávajúci vystaví Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania, resp. o spôsobe vybavenia reklamácie.

Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Ak si Kupujúci vec po vybavení reklamácie včas neprevezme, začne plynúť záručná doba ( pokračuje plynutie záručnej doby ) odo dňa, kedy bol Kupujúci povinný si vec po reklamácii prevziať.

Uplatnenie reklamácie a priebeh reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u Predávajúceho. Reklamácia sa uplatňuje na adrese [email protected] a Kupujúci uvedie opis poškodenia/vady, číslo objednávky, číslo faktúry resp. dokladu o kúpe a pripojí všetku dokumentáciu, prípadne použije formulár na reklamáciu a pripojí k nemu doklad o kúpe.

Predávajúci vystaví Kupujúcemu doklad - potvrdenie o prijatí reklamácie, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, presne označí vady podľa popisu Kupujúceho, dátum vystavenia dokladu o prijatí reklamácie. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Na požiadanie a podľa pokynov Predávajúceho Kupujúci zašle vadný tovar Predávajúcemu resp. ním určenej osobe na posúdenie. Tovar musí byť zaslaný čistý, hygienicky nezávadný a pokiaľ možno primerane zabalený, ak je to možné tak v pôvodnom obale, inak znáša náklady, ktoré Predávajúcemu vzniknú v súvislosti s čistením/ úpravou tovaru na účely riadneho posúdenia vady.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie určí spôsob jej vybavenia. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak Kupujúci ako spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Vybavenie reklamácie

Po posúdení reklamovanej vady tovaru a podľa jej povahy Predávajúci vybaví reklamáciu, resp. ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, odovzdaním výrobku alebo odôvodneným zamietnutím. O vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

V prípade, že predaná vec, ktorá má odstrániteľnú vadu ešte nebola použitá môže Kupujúci požadovať výmenu tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci má vždy možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bezvadnú.

Ak ide o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád riadne užívať má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci, prípadne na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

Iné práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov Predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

Alternatívne riešenie sporov

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť tiež mimosúdnou cestou resp. alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov. V takom prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, resp. iný subjekt zapísaný v zozname v zmysle zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Kým bude pristúpené k alternatívnemu či súdnemu riešeniu sporu, Kupujúcemu odporúčame najprv využiť kontakt na Predávajúceho v záujme vyriešenia vzniknutej situácie.

Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky a v nich obsiahnutý reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť dňa 10. januára 2024.

Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto Obchodných podmienok, nezodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia Kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení Obchodných podmienok a zvyšné časti príslušného ustanovenia Obchodných podmienok tým zostávajú nedotknuté.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na reklamáciu tovaru

 

Odoberať novinky

Získajte najnovšie informácie o produktoch, inšpiráciu a špeciálne ponuky.