Pred pokračovaním do košíka prosím vložte produkty

Foto
Video
Pobyt v přírodě a lov

Zásady ochrany osobných údajov

Fotografie: Ole Henrik Skjelstad

Spoločnosti Focus Nordic záleží na vašom súkromí a chce, aby ste sa cítili bezpečne, pokiaľ ide o spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje. Nariadenie EÚ/EHS o ochrane údajov GDPR, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018, má pozitívny vplyv na vaše súkromie. V našich zásadách ochrany osobných údajov sa dozviete, ako spracúvame osobné údaje a ako ich chránime zodpovedným, bezpečným a správnym spôsobom v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami. Oboznámime vás aj s tým, aké práva máte v kontakte s nami ako jednotlivec a ako ich môžete od 25. mája 2018 uplatniť.

Vaše osobné údaje sme vždy starostlivo spracúvali a bezpečne uchovávali v našich databázach. No nariadenie GDPR vám umožňuje ovplyvniť spôsob, ako vaše údaje spracúvame. Prečítajte si o tom, čo robíme na ochranu osobných údajov, alebo sa obráťte na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov prostredníctvom adresy GDPR@focusnordic.com.

 

Všeobecné informácie

Spoločnosť Focus Nordic (ďalej „Focus Nordic“ a zámená a slovesá v prvej osobe množného čísla) pristupuje k integrite a súkromiu všetkých jednotlivcov s najvyššou vážnosťou a dbá na to, aby zákazníci a návštevníci mohli bezpečne používať jej platformy. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa dozviete všetko o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a uchovávame vaše osobné údaje. Dozviete sa aj o tom, aké máte práva a ako ich môžete uplatniť. Tieto zásady boli vytvorené v súlade s novým nariadením EÚ/EHS GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a sú určené pre našich zákazníkov, súčasných i budúcich, uchádzačov o prácu, ako aj pre návštevníkov niektorej z našich platforiem. V prípade otázok o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, sa obráťte na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov prostredníctvom adresy GDPR@focusnordic.com.

 

Spracúvanie osobných údajov

Všetky zhromažďované osobné údaje spracúvame zodpovedne, bezpečne a správne, aby ste mali pri návšteve našich platforiem a pri nákupe nášho tovaru pocit bezpečia. Focus Nordic je ako prevádzkovateľ zodpovedný v súlade s aktuálnymi zákonmi a nariadeniami zaistiť, aby bolo spracúvanie údajov bezpečné.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, podľa ktorých je možné odkazom na jeden či viaceré prvky identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Môžu to byť osobné údaje, ako je meno, identifikačné číslo, e-mailová adresa alebo fyzická adresa. Dbáme na to, aby všetky údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, boli bezpečne spracúvané, štruktúrované a uchovávané v našich databázach. Údaje môžeme prenášať do ďalších databáz, no rovnakým zodpovedným, bezpečným a správnym spôsobom bez ohľadu na lokalitu.

 

Používateľské účty a správa objednávok

Focus Nordic je povinný spracúvať a uchovávať rôzne osobné údaje pri predaji tovaru, aby mohol sfinalizovať objednávky a dodávky a poskytnúť záručné plnenie na predaný tovar. Ak nám zákazník neposkytne súhlas so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov, nebudeme si môcť splniť svoje povinnosti a sfinalizovať objednávku. Naši zákazníci teda musia súhlasiť s našimi podmienkami, aby si mohli tovar kúpiť. Ak nedostaneme súhlas na spracovanie potrebných osobných údajov, nákup bude zamietnutý.

Na to, aby sme mohli poskytovať informácie o objednávke, ktorá bola u nás vykonaná, musíme uchovávať niektoré kontaktné údaje. Poskytnuté informácie o objednávke môžu zahŕňať cenu, potvrdenie objednávky, dodací list a všetky dokumenty spojené s fakturáciou. V súvislosti s objednávkou sa môžu uchovávať takéto osobné údaje:

Meno
Fakturačná adresa
Dodacia adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
IP adresa

Objednávka je v našich databázach aktívna, až kým sa všetky produkty nevyskladnia. Potom sa objednávka archivuje. Focus Nordic uchováva archivované objednávky ako potvrdenie, že dodávka bola úspešná a sfinalizovaná, a tiež na riešenie možných vrátení tovaru, reklamácií alebo uplatnení nárokov na záručné plnenie.

 

Nároky a žiadosti o servis

Keď Focus Nordic obdrží sťažnosť, nároky a žiadosti o servis, musíme niektoré osobné údaje zhromaždiť, uchovať a spracovať, aby sme mohli poskytnúť svoje služby. Ak nedostaneme súhlas s uchovaním týchto osobných údajov, odstránime ich po uzavretí prípadu z našich databáz. Ak však súhlas dostaneme, osobné údaje budeme uchovávať až do ďalšieho oznámenia, alebo až kým nevyprší záruka na daný produkt. V súvislosti s reklamáciami, nárokmi a žiadosťami o servis sa môžu uchovávať takéto osobné údaje:

Identifikačné číslo
Meno
Fakturačná adresa
Dodacia adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
IP adresa

 

Kampane a losovania

Focus Nordic usporadúva rôzne kampane a losovania pre zákazníkov, ich zákazníkov a/alebo ďalších spotrebiteľov. Aby sa niekto mohol zúčastniť kampane či zlosovania, musíme zhromaždiť a uchovať niektoré osobné údaje, až kým sa ponuka z našej strany úplne nesfinalizuje. Časť osobných údajov bude z našich databáz odstránená, okrem informácií, ktoré súvisia s našimi obchodnými transakciami. Viac o našich právnych záväzkoch sa dozviete v kapitole 2.6. Váš súhlas na spracovanie vašich osobných údajov potrebujeme v danom období na to, aby ste sa mohli zúčastniť na ponuke. V súvislosti s kampaňami a losovaním sa môžu uchovávať takéto osobné údaje:

Identifikačné číslo
Meno
Fakturačná adresa
Dodacia adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Údaje o bankovom účte

 

Uchádzači o prácu

Ak dostaneme žiadosť o prácu, uchovávame ju počas obdobia, v ktorom je táto záležitosť aktuálna. Ak žiadosť zamietneme, získané informácie odstránime a nič v našich databázach nebudeme uchovávať, ani fyzicky, ani digitálne, s výnimkou prípadov, keď nám uchádzač poskytne súhlas, aby sme uchovávali tieto informácie pre budúce potreby. Ak žiadosť schválime a uchádzač začne pre nás pracovať, presunieme jeho osobné údaje do našich databáz, kde ich budeme uchovávať z právnych dôvodov, pokiaľ trvá pracovný vzťah. Po ukončení pracovného vzťahu všetky informácie, ktoré nepotrebujeme uchovávať, odstránime a uchováme iba tie, ktoré súvisia s našimi právnymi záväzkami. V súvislosti so žiadosťami o prácu sa môžu uchovávať takéto osobné údaje:

Identifikačné číslo
Meno
Fyzická adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa

 

Komunikácia a zásielky

Focus Nordic archivuje kontaktné údaje, aby mohol poskytovať všeobecné informácie, reklamu, informácie o kampaniach a podobne. Archivujeme osobné údaje fyzických osôb, tak zákazníkov, ako aj zástupcov spoločností. Okrem toho uchovávame údaje osôb, ktoré chcú od nás dostávať informácie, aby sme mohli spolu komunikovať. Ak dostaneme súhlas na uchovávanie osobných údajov a komunikáciu cez e-mail, budeme tak robiť až do ďalšieho oznámenia. V súvislosti s archivovaním kontaktných údajov sa môžu uchovávať takéto osobné údaje:

Meno
Dodacia adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa

 

Právne záväzky

Focus Nordic má tak ako všetky ostatné spoločnosti zákonnú povinnosť uchovávať informácie o obchodných transakciách so zákazníkmi v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami. Ak nám nie sú poskytnuté potrebné údaje, nemôžeme si splniť svoje právne záväzky, a preto nemôžeme so zákazníkmi vykonávať žiadne obchodné transakcie. V súvislosti s obchodnými transakciami sa môžu uchovávať takéto osobné údaje:

Identifikačné číslo
Meno
Fakturačná adresa
Dodacia adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa

 

Poskytovanie osobných údajov

Focus Nordic má viacero obchodných vzťahov s externými partnermi, ktorí majú regulovaný prístup do našich databáz. Máme vzájomné dohody, ktoré vymedzujú pravidlá, ktorých sa musíme držať my i oni. Focus Nordic určuje, kto z partnerov má prístup k osobným údajom, aby mohli byť údaje spracúvané rovnako zodpovedným, bezpečným a správnym spôsobom. Našim partnerom poskytujeme prístup do našich databáz z týchto dôvodov:

Podpora a riešenie problémov
Vývoj
Údržba
Upgrady a implementácie
Integrácia databáz
Zálohovanie
Sfinalizovanie dodávky

 

Vaše osobné práva

Ako zákazník alebo návštevník našich platforiem môžete kedykoľvek využiť svoje osobné práva a dozvedieť sa, aké osobné údaje uchovávame v našich databázach. Na vaše požiadanie zhromaždíme výlučne pre vás všetky uložené osobné údaje a vy budete mať právo časť z nich alebo všetky vymazať, prípadne doplniť ďalšie informácie, ktoré možno nemáme.

Keď nás žiadate o poskytnutie svojich osobných údajov, máte právo aj na ďalšie informácie, napríklad, prečo tieto informácie uchovávame, komu sme ich poskytli alebo skadiaľ sme ich získali, ak sú z iného zdroja ako od vás.

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať a využiť svoje osobné práva. Kontaktujte nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov prostredníctvom adresy GDPR@focusnordic.com.

 

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Focus Nordic si vyhradzuje právo kedykoľvek a akokoľvek často aktualizovať svoje zásady ochrany osobných údajov. Najnovšia verzia bude vždy dostupná na našej webovej stránke. Pri väčších zmenách zásad ochrany osobných údajov vás budeme informovať cez e-mail, pričom uvedieme aj dátum, od ktorého je nová verzia platná.

Focus Nordic AB, odštěpný závod KUTA centrum Zelený pruh 95/97 140 00 Praha 4 Česká Republika ICO: 51 895 193

Nájsť na Google Maps

Odoberať novinky

Získajte najnovšie informácie o produktoch, inšpiráciu a špeciálne ponuky.